گواهینامه های امباربا

امباربا دارای گواهینامه های معتبر اروپا می باشد، با آن ها آشنا شوید ...

گواهینامه UNE-EN ISO 9001

کیفیت، دلیل ما برای بودن

توضیحات گواهینامه UNE-EN ISO 9001:

ما در حال حاضر با استانداردهای UNE-EN ISO 9001 1999: 2008 مطابقت داریم - پرونده شماره / گواهینامه: 0.04.07007 با گواهی نامه تأیید شده توسط TÜV Rheinland ICT S.A.

به طور مشابه، ما در استفاده از الزامات مندرج در دستورالعمل 95/16 / CE، R.D. 1314/97 برای ماژول H، ضمیمه XIII "Total Quality Assurance" و برای استانداردهای اروپایی هماهنگ EN81-1 و EN81-2 گواهی شده است.

گواهینامه UNE-EN ISO 9001