گواهینامه های امباربا

امباربا دارای گواهینامه های معتبر اروپا می باشد، با آن ها آشنا شوید ...

گواهینامه BS OHSAS 18001:2007

ما از تمام منابع برای جلوگیری از حوادث استفاده می کنیم

توضیحات گواهینامه BS OHSAS 18001:2007:

Embarba تحت پیروی از سیاست های کیفیت و کارهای خوبی است که تحت استانداردهای OHSAS 18001: 2007 برای سیستم مدیریت آن گواهی شده است. BS OHSAS 18001: 2007 حداقل الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای را در اختیار سازمان قرار می دهد تا به سازمان ها برای کنترل خطرات و خطرات آنها و افزایش عملکرد آنها کمک کند. "

گواهینامه BS OHSAS 18001:2007