محصولات امباربا

با محصولات امباربا در این بخش آشنا شوید

رمپ (پیاده رو متحرک)

رمپ های متحرک یا پیاده روهای متحرک با مکانیزم کارکردی مانند پله برقی اما با سطحی متحرک و صاف و بدون پله بوده که بیشتر در فرودگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند تا دسترسی به مسیرهای طولانی مانند مسیر بین ترمینال ها یا درون آنها را آسان تر کند. همچنین در سوپرمارکت ها با سطح ارتفاعی متفاوت یافت می شوند، بیشتر به این علت که بر خلاف پله برقی می توان با سبد خرید یا کالسکه و نظیر این وسائل از این وسیله نقلیه استفاده کرد.
زاویه شیب این پیاده روهای متحرک نباید بیشتراز 12.3 درصد باشد تا بتواند بهترین بهره وری را برای افراد مختلف تامین کند.

پیاده روهای متحرک مدرن دارای سرعت متغیر هستند که در زمان ورود سرعت آن افزایش پیدا کرده و پس از ترک دستگاه مجددا کاهش می یابد. همچنین سرعت های مختلفی در بخش های مختلف یک نوار متحرک با توجه به سیستم های تشخیص سنسوری در طول مسیر ایجاد می شود.