پروژه های آرارات متعلق به امباربا

پروژه ها را در این بخش مشاهده کنید
پروژه

آقای پاکروان

آقای پاکروان
محل پروژه:
مشهد، سجاد
کارفرما:
آقای پاکروان
نوع کار:
یک دستگاه آسانسور (7 توقف)