پروژه های آرارات متعلق به امباربا

پروژه ها را در این بخش مشاهده کنید
پروژه

برج نور

برج نور
محل پروژه:
مشهد، فرامرز عباسی
کارفرما:
مهندس رجایی
نوع کار:
نصب 12 دستگاه آسانسور