پروژه های آرارات متعلق به امباربا

پروژه ها را در این بخش مشاهده کنید
پروژه

هدایت نور

هدایت نور
محل پروژه:
مشهد، نبش فرهاد 24
کارفرما:
مهندس اکبری
نوع کار:
نصب 1 دستگاه آسانسور