پروژه های آرارات متعلق به امباربا

پروژه ها را در این بخش مشاهده کنید
پروژه

برج های دو قلوی شارین

برج های دو قلوی شارین
محل پروژه:
مشهد، وکیل آباد 59، خیابان شریف
کارفرما:
مهندس غنیان - مهندس عباس زادگان
نوع کار:
نصب 4 دستگاه آسانسور