پروژه های امباربا در ایران

پروژه های امباربا در ایران را در این قسمت بشناسید
پروژه

بیمارستان جدید شهدای تجریش

بیمارستان جدید شهدای تجریش
محل پروژه:
تهران
کارفرما:
دانشگاه شهید بهشی
تاریخ اجرا:
1398
نوع کار:
بیمارستان

پروژه های دیگر ...