پروژه های امباربا در ایران

پروژه های امباربا در ایران را در این قسمت بشناسید
پروژه

بیمارستان هزار تخته خوابی شریعتی ۲

بیمارستان هزار تخته خوابی شریعتی ۲
محل پروژه:
تهران
کارفرما:
بانک توسعه اسلامی
تاریخ اجرا:
1398
نوع کار:
بیمارستان

پروژه های دیگر ...